იურიდიული ცნობა

ამ ვებგვერდის წვდომით თქვენ ეთანხმებით შეასრულოთ შემდეგი პირობები.

ცნობა საავტორო უფლებების შესახებ

ამ საიტის შინაარსი არის Toyota Motor Handling Europe-ის საკუთრება და დაცულია კანონებით საავტორო უფლებების შესახებ ყველა იმ უფლებით, სადაც მოხდება მისი გამოიყენება. თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ ან დაბეჭდოთ ვებ-გვერდის ცალკეული გვერდი ან/და მონაკვეთი იმ პირობით, რომ თქვენ არ წაშლით არცერთ საავტორო უფლებას ან სხვა რაიმე ცნობას საკუთრების შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ ვებ-ვერდის თავიდან (ახლებურად) წარმოება (მთლიანად ან ნაწილობრივ), გადაცემა (ელექტრონული საშუალებით ან სხვაგვარად), მოდიფიცირება, მიბმა ან გამოყენება ნებისმიერი საჯარო ან კომერციული მიზნებისათვის Toyota Motor Handling Europe-ისაგან წინასწარ წერილობით მიღებული ნებართვის გარეშე.

 

ბმულები

თქვენ შეგიძლიათ გახვიდეთ Toyota Website Handling Europe-ის ვებ-გვერდიდან, როდესაც თქვენ შედიხართ გარკვეულ გარე ბმულებზე ამ ვებ-გვერდის საშუალებით. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ამ ვებ-გვერდებზე ინფორმაცია და პროგრამული უზრუნველყოფა შედგენილია და გამოშვებულია სხვა კომპანიების მიერ და Toyota Website Handling Europe არ იზიარებს ან არ იღებს პასუხისმგებლობას არც ასეთი ვებ-გვერდების შინაარსზე, არც მომსახურების ან პროდუქტის შესახებ, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს. Toyota Website Handling Europe არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ამ ვებ-გვერდზე ან გარე ბმულებზე განთავსებული მასალა არ შეიცავს ინფექციას, ვირუსებს, ტროიანის ვირუსს ან / და სხვა კოდს, რომელთაც შესაძლოა ჰქონდეს დამაბინძურებელი თვისებები.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვისა და გარანტიის არქონა

Toyota Material Handling Europe არ იღებს პასუხისმგებლობას და არ აგებს პასუხს ამ ვებ-გვერდის გამოყენებისას პირდაპირ ან ირიბად (მათ შორის სპეციალური, შემთხვევითი ან შედეგად გამოწვეული დანაკარგის ან დაზიანების) წარმოქმნილ ნებისმიერ ზარალზე, ზიანზე ან ხარჯზე, მაგრამ არ არის შეზღუდული არანაირი დეფექტისგან, შეცდომისგან, არასრულყოფილებისგან, გაუმართაობისგან, უმოქმედობისგან ან უზუსტობისგან ამ ვებ-გვერდზე მისი შემადგენლობისა ან თანმდევი მომსახურებით, ან ვებ-გვერდის მიუწვდომლობით ან ნებისმიერი შემადგენლობის ან დაკავშირებული მომსახურების გამო.

ცვლილებები პოლიტიკაში

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დროდადრო იცვლება. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს.